Adatvédelmi tájékoztató

 

A Vállalkozó weboldalának felkeresése, az árajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, vásárlás, illetve a neki való üzenetküldés során a Vállalkozó személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. Az alábbiakban a személyes adatainak kezelésére és az Önt megillető jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról szeretném tájékoztatni. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzám bizalommal az info@kispipa-gyor.hu e-mail címen, vagy a Vállalkozó alább olvasható elérhetőségein.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai.

Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre, közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő neve: Szerencsés Istvánné E.V.

székhelye: 9011 Győr Körtér 57.

adószáma: 66909769-2-28

telefonszám: +36 96 348 050

e-mail: info@kispipa-gyor.hu

(a továbbiakban: Vállalkozó)

Milyen személyes adatait és milyen célból kezeli a Vállalkozó?

Árajánlat elkészítéséhez a Vállalkozó kezeli az Ön nevét, címét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), valamint az árajánlatkérés tartalmát (vagyis azt, hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra kért Ön árajánlatot). Az adatkezelés célja itt az ügyfél azonosítása, valamint az árajánlat megküldése érdekében való kapcsolattartás.

Amennyiben Ön megrendeli valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat, úgy a megrendelés teljesítése érdekében kezeljük az Ön alábbi adatait:

a megrendelő neve, telefonszáma, kiszállítás esetén a címét.

Ebben az esetben az adatkezelés célja a megrendelés pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, valamint az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy értesíthessük a megrendelt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról és a megrendelésének állásáról.

A Vállalkozó weboldalának – www.kispipa-gyor.hu – felkeresésekor a weboldal a szolgáltatások továbbfejlesztése és a minél jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalt felkeresőkről adatokat gyűjt, illetve elemzési (analitika) célból rövid kódrészletet, ún. sütit (cookie) helyez el az oldalt felkereső számítógépen. A weboldalunk által elhelyezett sütik az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat Ön bármikor törölheti. A sütik törléséhez az alábbi útmutatók adnak segítséget: Mozilla Firefox böngésző esetén (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito), Chrome böngésző esetén (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325), Microsoft Edge böngésző esetén (https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy).

Mi az adatkezelés jogalapja?

a; Az árajánlat készítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötendő szerződés előkészítése.

b;A megrendelés teljesítése során megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.

c;A számla kiállításához megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

d;A Vállalkozó weboldala által elhelyezett, és a weboldal helyes működését biztosító sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása a weboldal működésének a feltétele, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötendő szerződés előkészítése, illetve teljesítése. Az adatkezelés elmaradása a weboldal helyes működését akadályozná, ezért a weboldalt felkereső Ügyfél az ilyen célú adatkezelést nem tilthatja meg.

Továbbítja-e a Vállalkozó az Ön személyes adatait?

A Vállalkozó a számlán szereplő személyes adatait továbbítja könyvelés céljából a Vállalkozó által megbízott könyvelő cégnek: Szövin Innovációs Iroda Kft. (9028 Győr, Régi Veszprémi ú. 4)

A Vállalkozó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel.

A fentieken kívül a Vállalkozó az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján.

Meddig tárolja a Vállalkozó az Ön személyes adatait?

A Vállalkozó a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön számlázáshoz vagy megrendeléshez felvett személyes adatait.

A Vállalkozó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően az ügyfélazonosításhoz felvett személyes adatokat és igazolvány másolatokat a törvényben foglalt időtartamig (8 év) köteles megőrizni.

A Vállalkozó a kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez, szerződéskötéshez és számlázáshoz használt személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Vállalkozó a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Vállalkozó a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

A Vállalkozó az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai törlését.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Tájékoztatás és hozzáférés

Az adatkezelés során Önt megilleti a hozzáférés joga. Ebből fakadóan a Vállalkozótól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ön kérésére a Vállalkozó az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítés

Az adatkezelés során Ön bármikor kérheti a Vállalkozótól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Vállalkozó rendelkezésére áll, a személyes adatot a Vállalkozó helyesbíti. A helyesbítésről a Vállalkozó értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította.

Törlés

Ön az adatkezelés folyamán bármikor jogosult indítványozni, hogy az Vállalkozó az Önre vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a; az Ön által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Vállalkozó gyűjtötte vagy más módon kezelte,

b; a Vállalkozó a személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelte, Ön a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c; Ön a Vállalkozó jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Vállalkozó számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

d; a Vállalkozó a személyes adatot jogellenesen kezelte,

e; a Vállalkozó által kezelt adatot a Vállalkozóra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

f; Ön az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben a Vállalkozó az Ön törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről Önt megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó az Ön személyes adatainak törlésére köteles, a Vállalkozó minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Ön személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Vállalkozó a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Ön személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését Ön kérelmezte. A Vállalkozó az Ön törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Vállalkozótól aránytalan erőfeszítést.

A Vállalkozó nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a; a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,

b; a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Vállalkozóra telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

c; közérdekből vagy a Vállalkozóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,

d; a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,

e; közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,

jf; ogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

Ön bármikor jogosult indítványozni, hogy a Vállalkozó az Önre vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a; Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Vállalkozó ellenőrzi az adat pontosságát),

b; a Vállalkozó a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér,

c, a Vállalkozó számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d; Ön a Vállalkozó jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Vállalkozó számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Vállalkozó az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Vállalkozótól aránytalan erőfeszítést.

Tiltakozás

Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Vállalkozó nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

a; az adatkezelést a Vállalkozó részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

b; az adatkezelés a Vállalkozó jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával került sor, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adathordozhatóság

Ön bármikor kérheti, hogy az Önre vonatkozó, a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Vállalkozó akadályozná.

Igényérvényesítés

A személyiségi jogainak megsértése esetén Ön a Vállalkozó ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Vállalkozó székhelyén, valamint a Vállalkozó hivatalos weboldalán.